Chemia materiałów

Tematyka badawcza grupy koncentruje się wokół następujących zagadnień:

 • otrzymywanie i testowanie materiałów tlenkowych do zastosowań katalitycznych,
 • otrzymywanie i charakterystyka nanostrukturalnych materiałów ceramicznych, metalicznych oraz kompozytowych,
 • mechanizm i kinetyka rozkładu ciał stałych.

ZESPÓŁ

Kierownik zespołu

dr hab. Ewa Drożdż, prof. AGH (ORCiD)

Członkowie zespołu:

dr inż. Agnieszka Łącz (ORCiD)
mgr inż. Paulina Gwóźdź
mgr inż. Adrian Mizera (ORCiD)

APARATURA

 • Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC 2010 TA INSTRUMENTS (pomiar ciepła przemian z dokładnością do 0,01 J) – wyznaczanie ciepła przemian chemicznych i fazowych, wyznaczanie ciepła właściwego substancji, określanie czystości substancji, określanie właściwości termicznych szkieł (temperatury transformacji);
 • Kwadrupolowy spektrometr masowy QMD 300 Thermostar BALZERS (zakres 1-300 j.m.a.) – analiza jakościowa składu gazów, badanie i interpretację widm masowych substancji organicznych i nieorganicznych (zakres 1-300 j.m.a.);
 • Analizator chemisorpcji z możliwością temperaturowo programowanej desorpcji (TPD), redukcji (TPR) i utleniania (TPO) aparat ChemiSorb 2750 (firmy Micromeritics);
 • Układ do wysokotemperaturowego pomiaru rezystancji i współczynnika Seebecka firmy Fine Instruments.

PROJEKTY

NCN – SONATA BISKierownik: dr hab. Ewa Drożdż, prof. AGH
Czas trwania: 05.2015-11.2018Numer projektu: 2014/14/E/ST5/00763

Tytuł: Otrzymywanie, charakterystyka oraz modyfikacja właściwości elektrycznych materiałów kompozytowych o wysokiej porowatości opartych na nanokrystalicznym SrTiO3

Cel naukowy: Celem projektu jest opracowanie nowej metody syntezy nanokrystalicznych materiałów na bazie tytanianu strontu, o wysokiej porowatości, charakteryzujących się mieszanym przewodnictwem elektronowo-jonowym oraz zbadanie ich podstawowych właściwości. Ponadto celem projektu jest otrzymanie nanokrystalicznego materiału kompozytowego SrTiO3/YSZ o wysokim przewodnictwie elektronowo-jonowym.

Lista najważniejszych publikacji:

 1. A. Łącz, R. Lach, E. Drożdż, Application of impregnation methods towards synthesis the materials in Sr0.96Y0.04TiO3-V2O5 system, Materials Letters, 261 (2020) 126991
 2. A. Łącz, E. Drożdż, Porous Y and Cr doped SrTiO3 materials – electrical and redox properties, Journal of Solid State Electrochemistry, 23 (2019) 2989?2997
 3. A. Mizera, A. Łącz, E. Drożdż, Synthesis and properties of the materials in Ni/SrTi1-xCrxO3 system, Ceramics International, 45 (2019) 21235?21241
 4. A. Mizera, E. Drożdż, Ł. Łańcucki, Synthesis of Highly Porous SrTiO3 Materials, Acta Physica Polonica A, 133 (4) (2018) 873-875
 5. E. Drożdż, J. Karczewski, Synthesis and properties of porous Sr0.96Y0.04Ti1-xNbxO3, Solid State Ionics, 320 (2018) 305-309
 6. A. Mikuła, E. Drożdż, A. Koleżyński, Electronic structure and structural properties of Cr-doped SrTiO3 – Theoretical investigation, Journal of Alloys and Compounds, 749 (2018) 931-938
 7. A. Łącz, Ł. Łańcucki, R. Lach, B. Kamecki, E. Drożdż, Structural and electrical properties of Cr-doped SrTiO3 porous materials, International Journal of Hydrogen Energy 43/18 (2018) 8999-9005
 8. E. Drożdż, A. Koleżyński, The structure, electrical properties and chemical stability of porous Nb-doped SrTiO3 – experimental and theoretical studies, RSC Advances, 7 (2017) 28898-28908
 9. E. Drożdż, A. Łącz, Z. Spałek, Deposition of NiO on 3 mol% yttria-stabilized zirconia and Sr0.96Y0.04TiO3 materials by impregnation method, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 130 (2017) 291-299
 10. E. Drozdz, J. Wyrwa, K. Schneider, M. Rekas, Electrical properties of silica-doped 3 mol% yttria-stabilized tetragonal zirconia, Journal of Materials Science, 2017, 52/2, 674-685
 11. E. Drozdz, A. Lacz, A. Kolezynski, A. Mikula, K. Mars, Experimental and theoretical studies of structural and electrical properties of highly porous Sr1-xYxTiO3, Solid State Ionics 302 (2017) 173-179
 12. E. Drozdz, Synthesis, structural characterization, electrical properties and chemical stability of a (ZrO2)0.97(Y2O3)0.03-x(MgO)2x solid solution, RSC Advances, 2016, 6/88, 84752-84759
 13. E. Drozdz, L. Lancucki, A. Lacz, Synthesis, microstructural properties and chemical stability of 3DOM structures of Sr1-xYxTiO3, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, 125/3, 1225-1231

Lista prac dyplomowych:

 1. Joanna Polak – Otrzymywanie i właściwości fizykochemiczne kompozytu Ni/SrTiO3/ZrO2 – praca magisterska (13.7.2018)
 2. Adrian Mizera – Synteza i właściwości układu Ni/SrTi1-xCrxO3 – praca magisterska (04.7.2018)
 3. Gabriela Dubiel – Reaktywność tlenku wanadu(V) oraz domieszkowanego tytanianu strontu w układzie Sr1-xYxTiO3-V2O5 – praca inżynierska (30.1.2018)
 4. Otrzymywanie kompozytów Sr1-xYxTiO3-V2O5 metodą impregnacji – praca inżynierska (19.01.2018)
 5. Krzysztof Mirocha – Właściwości elektryczne SrTiO3 domieszkowanego chromem i itrem – praca inżynierska (obrona 19.01.2018)
 6. Dominik Żydek – Synteza i właściwości układu Ni/Sr0,96Y0,04Ti1-xNbxO3 – praca inżynierska
  (obrona 19.01.2018)
 7. Jakub Czerski – Temperaturowo programowana redukcja jako metoda oceny ilości Ti3+ w SrTiO3 domieszkowanym niobem – praca inżynierska (obrona 19.01.2018)
 8. Adrian Zawada – Synteza i właściwości kompozytu Ni/Sr0,96Y0,04Ti1-xCrxO3 – praca inżynierska (obrona 6.03.2018)
 9. Joanna Sanak – Synteza i właściwości materiałów kompozytowych 3YSZ-SrTiO3 – praca magisterska (obrona 23.06.2016)
 10. Wiechecka Anna – Otrzymywanie tytanianu strontu domieszkowanego itrem metodą cytrynianową oraz określenie jego właściwości strukturalnych i mikrostrukturalnych – praca inżynierska (obrona 26.01.2016)
 11. Zuzanna Spałek – Otrzymywanie i analiza właściwości strukturalnych i mikrostrukturalnych materiału SrTi1-xNbxO3 – praca inżynierska (obrona 17.01.2017)
 12. Paulina Chmielarska – Optymalizacja warunków otrzymywania kompozytu SrTiO3-YSZ – praca inżynierska (obrona 20.01.2017)


NCN – MINIATURA 1Kierownik: dr inż. Agnieszka Łącz
Czas trwania: 10.2017-10.2018Numer projektu: 2017/01/X/ST5/00789

Tytuł: Otrzymywanie oraz właściwości fizykochemiczne materiałów w układach BaCeO3-V2O5 i BaCeO3-WO3

Publikacje:

 1. A. Lacz, P. Okas, R. Lach, Reactivity of solid BaCe0.9Y0.1O3-delta towards melted WO3, Journal of Alloys and Compound, 2018, 797, 131-139
 2. A. Lacz, Reactivity of solid BaCe0.9Y0.1O3 towards liquid V2O5, Ceramics International 2019, 45(6), 7077-7084
 3. A. Lacz, Structure, chemical stability and electrical properties of BaCe0.9Y0.1O3 modified with V2O5, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2019, 138(6), 4187-4195