Tematy prac dyplomowych 2024/2025

Temat pracy magisterskiejKierunek/specjalnośćPromotor_ka
Otrzymywanie i właściwości materiałów opartych o fazy Ruddlesdena-Poppera domieszkowane kobaltemInżynieria Materiałowa
MF
Technologia Chemiczna
AiKJ
dr hab. Ewa Drożdż, prof. AGH
Fotonowo wspomagane sensory neurotransmiterów na bazie związków metali przejściowychInżynieria Materiałowa
MF, FM, BiK
Technologia Chemiczna
AiKJ
dr inż. Anna Kusior
Różne warianty syntezy żelazianu magnezu do zastosowań w energetyceInżynieria Materiałowa
MF
dr Łukasz Łańcucki
Wpływ ilości wprowadzonego niklu na strukturę, właściwości utleniająco-redukujące i elektryczne materiałów w układzie Sr0.9Ti1-xNixO3Inżynieria Materiałowa
FM, MF
dr inż. Agnieszka Łącz
Właściwości  elektryczne i utleniająco-redukujące materiałów opartych na stechiometrycznym i niestechiometrycznym CeVO4Inżynieria Materiałowa
FM, MF
dr inż. Agnieszka Łącz
Obrazowanie multispektralne dla uczytelniania dokumentówInżynieria Materiałowa
Chemia w Kryminalistyce
dr hab. Tomasz Łojewski, prof. AGH
Wytwarzanie warstw na osnowie Sn-SeInżynieria Materiałowa
MF, FM, BK, AKJ/MF
dr inż. Krzysztof Mars
Wpływ pH na odporność korozyjną stopu AlCrFe2Ni2 w roztworach zawierających NaClInżynieria Materiałowa
MF, FM, BiK
Technologia Chemiczna
AK
dr inż. Marzena Mitoraj-Królikowska
Modyfikacja powierzchni stopów aluminium warstwami organicznymi – eksperyment w konfrontacji z modelowaniemInżynieria Materiałowa
MF, FM, BiK
Technologia Chemiczna
AK
dr inż. Marzena Mitoraj-Królikowska
Wpływ parametrów nanoszenia na własności cienkich warstw TiO2 otrzymywane metodą rozpylaniaInżynieria Materiałowa
MF, FM, BK
prof. dr hab. inż. Marta Radecka
Procesy up-konwersji w fotoelektrochemiiInżynieria Materiałowa
MF, FM, BK
prof. dr hab. inż. Marta Radecka
Self-doping  w TiO2Inżynieria Materiałowa
MF, FM, BK
prof. dr hab. inż. Marta Radecka
Układy heterostrukturalne na bazie szeroko i wąskopasmowych półprzewodnikówInżynieria Materiałowa
MF, FM, BK
prof. dr hab. inż. Marta Radecka
Czarny i niebieski TiO2 do zastosowań fotokatalitycznychInżynieria Materiałowa
MF, FM, BK
prof. dr hab. inż. Marta Radecka
Wpływ metody syntezy na właściwości fizykochemiczne materiałów na bazie
tlenku itru do zastosowań optycznych
Inżynieria Materiałowa
MF, ZMC
dr inż. Maria Rajska
Od inertności do aktywności – projektowanie fotokatalizatorów dla światła widzialnegoInżynieria Materiałowa
MF, FM, ZMC
Technologia Chemiczna
AiKJ
Inżynieria Nanomateriałów
dr hab. inż. Anita Trenczek-Zając, prof. AGH
Właściwości układów fotoaktywnych dla reakcji redoksInżynieria Materiałowa
MF, FM, ZMC
Technologia Chemiczna
AiKJ
Inżynieria Nanomateriałów
dr hab. inż. Anita Trenczek-Zając, prof. AGH
Struktura krystaliczna i właściwości termoelektryczne argyrodytów na bazie CuInżynieria Materiałowa
MF, FM, BiK
Technologia Chemiczna
AiKJ
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski
Charakterystyka parametrów kontaktów metal-MgAgSb do konwertera termoelektrycznegoInżynieria Materiałowa
MF, FM, BiK
Technologia Chemiczna
AiKJ
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski
Termoelektryczny czujnik strumienia ciepła na bazie materiałów z grupy chalkogenkówInżynieria Materiałowa
MF, FM, BiK
Technologia Chemiczna
AiKJ
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski
Tematy prac dyplomowych 2023/2024

Temat pracy inżynierskiejPromotor_ka
Otrzymywanie elektrod dla zastosowań katalitycznych w procesie elektrodepozycjidr inż. Anna Kusior
Nieenzymatyczne sensory elektrochemiczne na bazie ołówkowych wkładów grafitowychdr inż. Anna Kusior
Optymalizacja warunków otrzymywania tetraedrytów fosforkowych domieszkowanych w podsieci anionowejdr inż. Juliusz Leszczyński
Optymalizacja warunków otrzymywania tytanianu strontu z niestechiometrią w podsieci strontudr inż. Agnieszka Łącz
Optymalizacja warunków otrzymywania CeVO4 metodą cytrynianowądr inż. Agnieszka Łącz
Multispektralna detekcja retuszy fotograficznych na zabytkowych
fotografiach
dr hab. Tomasz Łojewski, prof. AGH
Optymalizacja właściwości termoelektrycznych materiałów na osnowie Mg2Sidr inż. Krzysztof Mars
Otrzymywanie warstw na osnowie Cu-Sedr inż. Krzysztof Mars
Otrzymywanie chalkogenków metali przejściowych na drodze
syntez chemii mokrej
dr inż. Andrzej Mikuła
Modyfikacja powierzchni stali maszynowej w celu poprawy jej odporności na działanie wody morskiejdr inż. Marzena Mitoraj-Królikowska
Analiza statystyczna wpływu wybranych parametrów na powtarzalność elektrochemicznych pomiarów korozjidr inż. Marzena Mitoraj-Królikowska
Strukturalne i mikrostrukturalne właściwości domieszkowanego Cu2Se spiekanego metodą SPSdr inż. Paweł Nieroda
Optymalizacja właściwości materiałów stosowanych do konstrukcji ogniw paliwowych opartych o przewodniki protonoweprof. dr hab. inż. Paweł Pasierb
Nowoczesne materiały i technologie materiałowe przeznaczone do konstrukcji urządzeń do magazynowania energii elektrycznej: ogniw i superkondensatorówprof. dr hab. inż. Paweł Pasierb
Charakterystyka fizykochemiczna popiołów powstałych w wyniku spalania paliw alternatywnych pod kątem zastosowania ich jako dodatek do betonudr inż. Maria Rajska
Optymalizacja właściwości fotoaktywnych heterostruktur półprzewodnikowychdr hab. inż. Anita Trenczek-Zając, prof. AGH
Badanie właściwości optycznych złączy wąsko- i szerokopasmowych półprzewodnikówdr hab. inż. Anita Trenczek-Zając, prof. AGH
Synteza i charakteryzacja materiałów dla ogniw fotowoltaicznychdr hab. inż. Anita Trenczek-Zając, prof. AGH
Hybrydowe materiały polimerowo-nieorganiczne do zastosowań termoelektrycznychdr Karolina Zazakowny
Temat pracy magisterskiejKierunek/specjalnośćPromotor_ka
Otrzymywanie i właściwości materiałów opartych o fazy Ruddlesdena-Poppera domieszkowane kobaltemInżynieria Materiałowa
MF
Technologia Chemiczna
AiKJ
dr hab. Ewa Drożdż, prof. AGH
Modyfikacja powierzchniowa dwufazowego stopu AlCrNi2Fe2Inżynieria Materiałowa
MF, FM, BiK
Technologia Chemiczna
AiKJ
prof. dr hab. inż. Elżbieta Godlewska
Dyfuzja reakcyjna w układzie Mg-Si/AgInżynieria Materiałowa
MF, FM, BiK
Technologia Chemiczna
AiKJ
prof. dr hab. inż. Elżbieta Godlewska
Fotonowo wspomagane sensory neurotransmiterów na bazie związków metali przejściowychInżynieria Materiałowa
MF, FM, BiK
Technologia Chemiczna
AiKJ
dr inż. Anna Kusior
Powłoki kompozytowe do ochrony przed utlenianiem materiałów termoelektrycznychInżynieria Materiałowa
MF, FM, BiK
Technologia Chemiczna
AiKJ
dr inż. Juliusz Leszczyński
Różne warianty syntezy żelazianu magnezu do zastosowań w energetyceInżynieria Materiałowa
MF
dr Łukasz Łańcucki
Wpływ ilości wprowadzonego niklu na strukturę, właściwości utleniająco-redukujące i elektryczne materiałów w układzie Sr0.9Ti1-xNixO3Inżynieria Materiałowa
FM, MF
dr inż. Agnieszka Łącz
Właściwości  elektryczne i utleniająco-redukujące materiałów opartych na stechiometrycznym i niestechiometrycznym CeVO4Inżynieria Materiałowa
FM, MF
dr inż. Agnieszka Łącz
Analiza obrazów multispektralnych zabytkowych rękopisów z wykorzystaniem oprogramowania HOKUInżynieria Materiałowa
MF, FM, BiK
Technologia Chemiczna
AiKJ
dr hab. Tomasz Łojewski, prof. AGH
Analiza światłotrwałości materiałów odniesienia techniką MFTInżynieria Materiałowa
MF, FM, BiK
Technologia Chemiczna
AiKJ
dr hab. Tomasz Łojewski, prof. AGH
Dyfuzja reakcyjna w układzie Mg-Si/AgInżynieria Materiałowa
MF, FM, BiK
Technologia Chemiczna
AiKJ
dr inż. Krzysztof Mars
Warstwy Fe2V0.8W0.2Al otrzymywane metodą rozpylania magnetronowegoInżynieria Materiałowa
MF, FM, BiK
Technologia Chemiczna
AiKJ
dr inż. Krzysztof Mars
Wpływ pH na odporność korozyjną stopu AlCrFe2Ni2 w roztworach zawierających NaClInżynieria Materiałowa
MF, FM, BiK
Technologia Chemiczna
AiKJ
dr inż. Marzena Mitoraj-Królikowska
Modyfikacja powierzchni stopów aluminium warstwami organicznymi – eksperyment w konfrontacji z modelowaniemInżynieria Materiałowa
MF, FM, BiK
Technologia Chemiczna
AiKJ
dr inż. Marzena Mitoraj-Królikowska
Synteza i charakterystyka tellurków metali przejściowychInżynieria Materiałowa
MF, FM, ZMC
Technologia Chemiczna
AiKJ
dr inż. Andrzej Mikuła
Charakterystyka właściwości strukturalnych i termoelektrycznych argyrodytów na bazie AgInżynieria Materiałowa
MF, ZMC
dr inż. Paweł  Nieroda
Nowoczesne materiały elektrodowe do konstrukcji ogniw elektrochemicznych do magazynowania energiiInżynieria Materiałowa
MF, FM, ZMC
Technologia Chemiczna
TCiMO
prof. dr hab. inż. Paweł Pasierb
Hydrotermalna synteza tlenku manganu jako materiału na superkondensator do zastosowań w przemyśle samochodowymInżynieria Materiałowa
MF, FM, ZMC
Technologia Chemiczna
TCiMO
prof. dr hab. inż. Paweł Pasierb
Półprzewodnikowe materiały elektrodowe dla ogniw fotoelektrochemicznychInżynieria Materiałowa
MF, FM, BiK
Technologia Chemiczna
AiKJ
prof. dr hab. inż. Marta Radecka
Strukturalne, mikrostrukturalne i termoelektryczne właściwości domieszkowanego Cu2Se spiekanego metodą SPSInżynieria Materiałowa
MF, ZMC
dr inż. Maria Rajska
Synteza materiałów ceramicznych o wysokiej transparentności do zastosowań optycznychInżynieria Materiałowa
MF, ZMC
dr inż. Maria Rajska
Właściwości układów fotoaktywnych dla reakcji redoksInżynieria Materiałowa
MF, FM, ZMC
Technologia Chemiczna
AiKJ
dr hab. inż. Anita Trenczek-Zając, prof. AGH
Struktura krystaliczna i właściwości termoelektryczne argyrodytów na bazie CuInżynieria Materiałowa
MF, FM, BiK
Technologia Chemiczna
AiKJ
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski
Otrzymywanie i badania właściwości fizykochemicznych materiałów termoelektrycznych o strukturze diamentuInżynieria Materiałowa
MF, FM, BiK
Technologia Chemiczna
AiKJ
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski